Schoon drinkwater, een recht voor iedereen!
Je bent hier:  Home  /  De stichting
Stichting Water for Everyone

Stichting Water for Everyone

Doelstelling

Stichting Water for Everyone heeft als primair doel:

"het bieden van hulp, alsmede het meewerken aan duurzame projecten op het gebied van schoon drinkwater & sanitatie voorzieningen, aan de bevolking, ongeacht hun nationaliteit en religie, in ontwikkelingslanden of landen die getroffen zijn door natuurrampen of interne conflicten (burgeroorlogen)".

(genoemde doelstelling geformuleerd in de statuten van de stichting, opgemaakt in maart 2010)

Water for Everyone werkt uitsluitend met vrijwilligers. Wil je meehelpen? Klik dan hier voor onze contactgegevens en neem contact met ons op.

Leo Groendijk, Cantecleer 51, 9291 AR  Kollum, , voorzitter  en penningmeester a.i.

Peter Rus, algemeen bestuurslid, De Spil 8, Buitenpost, secretaris

Vacature, penningmeester(esse)

Beleidsplan

Beleidsplan is een groot woord. We hebben niet iemand in ons midden die zich met het schrijven van beleidsplannen bezig houdt. Dat spijt ons maar we hebben daarintegen wel een beleid. In het kort komt het er simpelweg op neer dat we ons doel willen nastreven. In iedere geval, samen met anderen, nuttige dingen doen waarvan we denken dat die water en sanitatie problemen oplossen. Met daarbij de nadruk op voorlichting, onderwijs, training en low cost oplossingen.

Het beleid van Water for Everyone is er, net als in voorgaande jaren, op gericht om de komende jaren zoveel mogelijk mensen te voorzien van schoon drinkwater en goede sanitatie. Dit willen we doen door zoveel mogelijk samen met andere stichtingen /NGO's problemen op het gebied van schoon drinkwater en sanitatie op te lossen. De werkwijze daarbij is in stappen weer te geven:

 • Wat is het probleem?
 • Voor wie is het een probleem? 
 • Wie zijn lokaal verantwoordelijk?
 • Wie zijn wellicht in staat de problemen lokaal op te lossen?
 • Hoe lossen we de problemen samen op?
 • Wat gaat het kosten?
 • Hoe verkrijgen we de benodigde fondsen om het probleem op te lossen?
 • Hoe stellen we een goed plan van aanpak op?
 • Wie gaat de uitvoering ter hand nemen?
 • Welke planning hanteren we?
 • Wat is de eventuele einddatum voor de uitvoering cq realisatie?
 • Wat doen we als we "klaar" zijn?


Lees meer
Water for Everyone - helpt met water en onderwijs

Water for Everyone - helpt met water en onderwijs

Ziek door vuil water? Dat moet je samen leren voorkómen! O.a door goed praktisch onderwijs.

Lees meer
Statuten stichting Water for Everyone - ANBI instelling

Statuten stichting Water for Everyone - ANBI instelling

In de bijlagen hieronder pagina 1 t/m 4 van de statuten.

Op basis van o.a. onderstaande de statuten heeft Water for Everyone een ANBI status verkregen.

Bekijk de bijlagen

Financien en vergoedingen beleid Water for Everyone

De inkomsten voor Stichting Water for Everyone bestaan uit giften en donaties. Daarnaast worden af en toe goederen gedoneerd zoals bijv afgedankte of overtollige meubels, apparatuur en schoolspullen. Tevens worden sommige projecten ondersteund vanuit andere fondsen.

De ingekomen gelden worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren en behalen van onze doelstelling. Organisatiekosten worden ook vanuit deze gelden betaald. Organisatiekosten zijn bijv. portokosten, accountantkosten, telefoonkosten, reiskosten en voorlichtingmateriaal of het onderhouden van website etc.

Stichting Water for Everyone werkt uitsluitend met vrijwilligers. Er zijn geen personen in loondienst. De bestuurders (allen vrijwilligers) van Stichting Water for Everyone ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten t.b.v. correspondentie (portokosten) en reis- en verblijfskosten t.b.v. projectwerk voor doelstellingen worden wel vergoed.

Lees meer

Donateur worden?

U kunt eenvoudig donateur worden van Water for Everyone.

Er zijn diverse manieren om uw steun te geven aan het verwezenlijken van ons doel!

 

Water for Everyone is een door de belastingdienst erkende ANBI. (algemeen nut beogende instelling)

Hiermee zijn bijv uw giften of donaties fiscaal aftrekbaar.  (erkend m.i.v. 1 jan 2011).  Een Overeenkomst Periodieke gift in geld formulier is hier te downloaden.

Water for Everyone wil principieel geen CBF keurmerk dragen vanwege de kosten die dit van onze kas vraagt. (250 Euro) We besteden dit door u aan ons gedoneerde geld liever aan de uitvoering voor ons doel.

Adres & contactgegevens

Stichting Water for Everyone
p/a Cantecleer 51
9291 AR Kollum, Nederland
Tel: +31 (0) 511 452766 / +31 (0)58 2846215  

e mail: info@waterforeveryone.nl

Voor giften: ING bank: NL13INGB0004251296 t.n.v. Stichting Water for Everyone te Kollum.

Water for Everyone is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

KvK 01179199   

RSIN 8221.90.394   

Contactformulier

Leo Groendijk
initiatiefnemer van Stichting Water for Everyone

 "de kennis en ervaring uit je dagelijkse werk mogen gebruiken voor een stichting als deze is voor mij persoonlijk een zeer waardevol iets. 

Een prachtig mooi gezegde van de Chinese wijsgeer Ziao Ling was en is: "Geef een man een vis en je voedt hem voor een dag. Leer hem vissen en je voedt hem zijn leven lang."